PK10全天计划

731091 期 第二名 正确率:86%
02 05 08 07 01 09 10 03 06 04
下期731092 剩余
00 : 00
北京PK10第二名计划表
期数 计划 状态
092-094
2,9,5,6,8
731092~731094期计划分析
预测最大区间:7
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
092 ? ?
090-092
5,9,2,1,6
731090~731092期计划分析
预测最大区间:8
大的个数:2,占比40%
小的个数:3,占比60%
单的个数:3,占比60%
双的个数:2,占比40%
731091 05 2期中
088-090
1,10,5,9,8
731088~731090期计划分析
预测最大区间:9
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:3,占比60%
双的个数:2,占比40%
731089 09 2期中
087-089
7,10,2,8,4
731087~731089期计划分析
预测最大区间:8
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:1,占比20%
双的个数:4,占比80%
731087 08 1期中
086-088
1,10,4,9,7
731086~731088期计划分析
预测最大区间:9
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:3,占比60%
双的个数:2,占比40%
731086 07 1期中
084-086
9,1,3,2,7
731084~731086期计划分析
预测最大区间:8
大的个数:2,占比40%
小的个数:3,占比60%
单的个数:4,占比80%
双的个数:1,占比20%
731085 03 2期中
082-084
9,3,1,5,4
731082~731084期计划分析
预测最大区间:8
大的个数:1,占比20%
小的个数:4,占比80%
单的个数:4,占比80%
双的个数:1,占比20%
731083 09 2期中
081-083
3,5,9,1,2
731081~731083期计划分析
预测最大区间:8
大的个数:1,占比20%
小的个数:4,占比80%
单的个数:4,占比80%
双的个数:1,占比20%
731081 05 1期中
079-081
6,9,2,1,7
731079~731081期计划分析
预测最大区间:8
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:3,占比60%
双的个数:2,占比40%
731080 07 2期中
078-080
8,10,2,4,3
731078~731080期计划分析
预测最大区间:8
大的个数:2,占比40%
小的个数:3,占比60%
单的个数:1,占比20%
双的个数:4,占比80%
731078 02 1期中
076-078
1,4,3,2,9
731076~731078期计划分析
预测最大区间:8
大的个数:1,占比20%
小的个数:4,占比80%
单的个数:3,占比60%
双的个数:2,占比40%
731077 02 2期中
073-075
2,5,9,6,8
731073~731075期计划分析
预测最大区间:7
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
731075 08 3期中
070-072
8,7,2,4,6
731070~731072期计划分析
预测最大区间:6
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:1,占比20%
双的个数:4,占比80%
731072 07 3期中
069-071
1,8,6,5,4
731069~731071期计划分析
预测最大区间:7
大的个数:2,占比40%
小的个数:3,占比60%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
731069 06 1期中
068-070
3,6,10,9,4
731068~731070期计划分析
预测最大区间:7
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
731068 04 1期中
065-067
6,3,10,5,8
731065~731067期计划分析
预测最大区间:7
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
731067 01
064-066
4,7,2,9,10
731064~731066期计划分析
预测最大区间:8
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
731064 10 1期中
061-063
3,5,6,2,7
731061~731063期计划分析
预测最大区间:5
大的个数:2,占比40%
小的个数:3,占比60%
单的个数:3,占比60%
双的个数:2,占比40%
731063 04
059-061
2,7,4,6,8
731059~731061期计划分析
预测最大区间:6
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:1,占比20%
双的个数:4,占比80%
731060 04 2期中
058-060
1,5,7,6,3
731058~731060期计划分析
预测最大区间:6
大的个数:2,占比40%
小的个数:3,占比60%
单的个数:4,占比80%
双的个数:1,占比20%
731058 03 1期中
055-057
9,1,5,10,8
731055~731057期计划分析
预测最大区间:9
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:3,占比60%
双的个数:2,占比40%
731057 02
054-056
4,5,8,2,6
731054~731056期计划分析
预测最大区间:6
大的个数:2,占比40%
小的个数:3,占比60%
单的个数:1,占比20%
双的个数:4,占比80%
731054 08 1期中
052-054
6,9,3,2,4
731052~731054期计划分析
预测最大区间:7
大的个数:2,占比40%
小的个数:3,占比60%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
731053 06 2期中
049-051
5,7,4,6,8
731049~731051期计划分析
预测最大区间:4
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
731051 02
046-048
5,7,9,4,6
731046~731048期计划分析
预测最大区间:5
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:3,占比60%
双的个数:2,占比40%
731048 03
045-047
2,10,5,3,1
731045~731047期计划分析
预测最大区间:9
大的个数:1,占比20%
小的个数:4,占比80%
单的个数:3,占比60%
双的个数:2,占比40%
731045 02 1期中
044-046
1,7,6,10,9
731044~731046期计划分析
预测最大区间:9
大的个数:4,占比80%
小的个数:1,占比20%
单的个数:3,占比60%
双的个数:2,占比40%
731044 06 1期中
043-045
3,6,1,5,2
731043~731045期计划分析
预测最大区间:5
大的个数:1,占比20%
小的个数:4,占比80%
单的个数:3,占比60%
双的个数:2,占比40%
731043 05 1期中
041-043
1,8,4,9,6
731041~731043期计划分析
预测最大区间:8
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
731042 04 2期中
040-042
9,6,8,5,7
731040~731042期计划分析
预测最大区间:4
大的个数:4,占比80%
小的个数:1,占比20%
单的个数:3,占比60%
双的个数:2,占比40%
731040 05 1期中
039-041
3,6,1,4,7
731039~731041期计划分析
预测最大区间:6
大的个数:2,占比40%
小的个数:3,占比60%
单的个数:3,占比60%
双的个数:2,占比40%
731039 04 1期中
036-038
3,2,9,7,5
731036~731038期计划分析
预测最大区间:7
大的个数:2,占比40%
小的个数:3,占比60%
单的个数:4,占比80%
双的个数:1,占比20%
731038 05 3期中
035-037
6,3,10,2,7
731035~731037期计划分析
预测最大区间:8
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
731035 02 1期中
032-034
2,7,1,3,4
731032~731034期计划分析
预测最大区间:6
大的个数:1,占比20%
小的个数:4,占比80%
单的个数:3,占比60%
双的个数:2,占比40%
731034 03 3期中
029-031
8,6,7,4,1
731029~731031期计划分析
预测最大区间:7
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
731031 06 3期中
028-030
6,1,10,9,8
731028~731030期计划分析
预测最大区间:9
大的个数:4,占比80%
小的个数:1,占比20%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
731028 10 1期中
027-029
10,9,6,7,4
731027~731029期计划分析
预测最大区间:6
大的个数:4,占比80%
小的个数:1,占比20%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
731027 10 1期中
024-026
10,6,4,5,9
731024~731026期计划分析
预测最大区间:6
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
731026 06 3期中
023-025
8,5,4,1,6
731023~731025期计划分析
预测最大区间:7
大的个数:2,占比40%
小的个数:3,占比60%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
731023 06 1期中
022-024
5,10,4,1,7
731022~731024期计划分析
预测最大区间:9
大的个数:2,占比40%
小的个数:3,占比60%
单的个数:3,占比60%
双的个数:2,占比40%
731022 04 1期中
021-023
5,6,8,9,4
731021~731023期计划分析
预测最大区间:5
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
731021 06 1期中
018-020
3,6,7,9,5
731018~731020期计划分析
预测最大区间:6
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:4,占比80%
双的个数:1,占比20%
731020 03 3期中
016-018
1,10,7,3,2
731016~731018期计划分析
预测最大区间:9
大的个数:2,占比40%
小的个数:3,占比60%
单的个数:3,占比60%
双的个数:2,占比40%
731017 02 2期中
015-017
1,6,3,5,7
731015~731017期计划分析
预测最大区间:6
大的个数:2,占比40%
小的个数:3,占比60%
单的个数:4,占比80%
双的个数:1,占比20%
731015 03 1期中
012-014
3,1,7,5,4
731012~731014期计划分析
预测最大区间:6
大的个数:1,占比20%
小的个数:4,占比80%
单的个数:4,占比80%
双的个数:1,占比20%
731014 05 3期中
009-011
7,3,9,5,1
731009~731011期计划分析
预测最大区间:8
大的个数:2,占比40%
小的个数:3,占比60%
单的个数:5,占比100%
双的个数:0,占比0%
731011 01 3期中
007-009
8,5,10,7,1
731007~731009期计划分析
预测最大区间:9
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:3,占比60%
双的个数:2,占比40%
731008 07 2期中
006-008
4,3,2,7,5
731006~731008期计划分析
预测最大区间:5
大的个数:1,占比20%
小的个数:4,占比80%
单的个数:3,占比60%
双的个数:2,占比40%
731006 07 1期中
003-005
7,1,6,8,3
731003~731005期计划分析
预测最大区间:7
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:3,占比60%
双的个数:2,占比40%
731005 02
002-004
7,4,3,10,8
731002~731004期计划分析
预测最大区间:7
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
731002 08 1期中